Emma Yu Jin (靳宇)


Tianjin, January, 2023

Emma Yu Jin (靳宇)
Professor

Address:
School of Mathematical Sciences,
Xiamen University,
P.R.China

Email:
yjin at xmu.edu.cn